书通网

当前位置:首页 > 绿楼梦 >

枳组词是什么

时间:2019-06-19来源:风成沉积网

篇一:枳组词读音

chù r?ngxún zuō yī qiān 矗立 戎装 循着作 揖张骞

bìfulíngbǐmào 陛下 包袱 绫罗绸缎 匕首 商贸

sāo yě huànyāo ráo xia 缫丝冶铁美轮美奂 妖 娆 机械

suì w

隧道

chěng s

逞 凶

wō pi

倭瓜

wǔ rǔ z

侮 辱

zhǐ z

枳树

yì ch

友谊

bìnq

两鬓

liǎng

收敛

chānji

搀扶

ēi ? chá zhēng níng巍 峨 冰碴子 狰狞 ī chěchē xīnmà zha kěn 撕 扯 车 薪 蚂 蚱啃树 áo jiǒng yā jí 水瓢 困 窘 脚丫 汲取 īqiú huái gān jú 临淄囚犯 淮南 柑 橘 ?ilǎo luō suo gōng yìng 盗贼外国佬 �� 唆 供 应 ?ng xua pōa hào quán 乘机血 泊噩 耗颧骨 īng kē táng wú áo 青 稞 搪瓷碗 支吾 熬过 ē da cha yǎnyē 疙 瘩 掣起 奄奄一息 抽噎 ū jì diàn gù yōng mù juān 揪出 祭 奠雇 佣 募 捐bang zǎn jǐnch?udiān bǒ 水泵 攒钱 尽管 筹备颠 簸

dāng dǎng jǐn jìn 势不可当势不可挡 尽量尽量

páo xiàom?zàna hào xua xiàn 咆 哮 没腿 暂时 噩耗鲜血 陷入

gēhúnhùnjǔ ju? zháo dǎo 戈壁 浑黄一体 混合 咀 嚼 着急 倒出来

jiáo pēi fù qǐ ch?ng r?ng 慢慢地嚼 胚胎 天赋 岂止澄澈 仍然

jiǒngxuàn la yū a yá 窘迫渲染 勾勒 迂回鄂温克天涯篇二:十小咒读音

1、如意宝轮王陀罗尼

nā m? f? tu? yě。nā m? dá m? yě,nā m? sēng qi? yě。

南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。nā m? guān zì zài pú sà m? hē sà。jù dà bēi xīn zhě。

南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。

dá zhí tuō。ōng。zhu? ji? là fá dǐ。zhan duō m? ní。

怛侄他。��。斫羯��伐底。震多末尼。

m? hē。bō dēng mí。lǔ lǔ lǔ lǔ。dǐ sa zhà。

摩诃。钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。

shu? là ā ji? lì。shā ya hōng。pō suō hē。

�@��阿羯利。沙夜�恕0j莎诃。

ōng。bō tà m?。zhan duō m? ní。shu? là hōng。

��。钵蹋摩。震多末尼。�@�{�恕�

ōng。bá là tu?。bō dàn mí hōng。

��。跋喇陀。钵��谜�恕�

发音注解:

南无:录音带多读为(nā那)(m?摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法・特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(m?摩)。无:梵音读(m?摩),见《康熙字典》、《中华大字典》。细考古、今字词典皆读此音。另外,还有全读去声的。

耶:读音(yě),通“也”。 伽:读作(qi?茄)。

怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。

��:读(ōng嗡)或读(ǎn俺),藏语系佛教读前者,汉语系佛教多读后者。 斫:读音为(zhu?浊)。 羯:读作(ji?洁)。

��:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。有读第一声(lā拉)的。 蹬:读音为(dēng登),另读(dang邓)。

谜:陀罗尼中原字是[足+迷],发音为(mí迷)。

噜:古读(lǔ鲁)。不读今音(lū)。 瑟:读音(sa色)。

吒:读音为(zhà乍),另读为(zhā扎)。

�@:读(shu?朔),也有的方音读(ruì瑞)。

�{:读音为(là辣),此字通“��”。“�{都迦”也写作“��都迦”;“�{乞尖��”也写作“��乞尖��”。(见《佛学大辞典》。)今音读(luō捋)、(lu?罗)、(luǒ裸)。

�耍憾粒�hōng轰)。 �j:读(pō坡)或(bá拔)。现代字、词典中无此字。有的方音读(pān攀)。

喇:古读(là辣)。

��:读(dàn但),另读(dǎn胆)、(chán蝉)。

2、消灾吉祥神咒

nā m? sān mǎn duō。mǔ tu? nán。ā bō là dǐ。ha duō shě。

曩谟三满哆。母驮喃。阿钵��底。贺多舍。

suō láng nán.dá zhí tuō.ōng. qi? qi?. qi? xì. qi? xì.hōng hōng。

娑曩喃。怛侄他。��。��摇��洹��洹��恕�

rù wā là。 rù wā là。 bō là rù wā là。 bō là rù wā là。

入���。入���。钵��入���。钵��入���。

dǐ sa chà。 dǐ sa chà。 sa zhì lǐ。 sa zhì lǐ。

底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。 suō pō zhà。suō pō zhà。shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。suō p? hē。

娑�j吒。娑�j吒。扇底迦。室哩曳。娑�囤�

发音注解:

曩谟:是“南无”的不同音译词。曩:本音读(nǎng攮),在此也可以读本音,一般人都读(nā那)。“南无”的不同音译词有很多,例如:南谟、南牟、那谟、那模、娜谟、纳慕、娜母、南忙、纳莫、曩莫、曩谟??,这些音译词,都是音同或音近的词。今人多读成南(ná拿)无(m?摩)。 娑曩喃:“曩”读(láng�O)。也有读作(lǎng攮)的。

怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。

��:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。藏语系佛教读前者,汉语系佛教多读后者。本站推荐前者,比较接近古梵语(om)的发音。

治癫痫病临汾哪家医院好

�遥憾粒�qi?茄)为古音,另发音为(qia切)。

�j:读(pō坡)或(bá拔)。现代字、词典中无此字。有的方音读(pān攀)。

姹:读(chà岔),也有读成(zhà吒)的。

吒:读作(zhà乍),另读(zhā扎)。

曳:读音(yì义),也有读其本音(ya页)的,另读(xia泻)。

�叮憾烈簦�wā蛙)或(wá娃)。“入���”“钵��入���”中的“�丁狈⒋艘簟� 娑�囤�:“�丁倍粒�p?婆)。在《佛学大辞典》中:“�叮�又作婆”。婆、�丁⒏俊�皤,四字互相通用。娑婆诃,也译作“莎缚诃”、“娑�囤�”、“�`皤诃”。

3、功德宝山神咒:

nā m? f? tu? yě。nā m? dá m? yě,nā m? sēng qi? yě。

南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

ōng。 xī dì hù lǔ lǔ。 xī dū lǔ。 zhǐ lì bō。 jí lì p?。

��。悉帝护噜噜。悉都噜。只利波。吉利婆。

xī dá lǐ。 bù lǔ lǐ。 suō p? hē。

悉达哩。布噜哩。娑�囤�

发音注解:

南无:录音带多读为(nā那)(m?摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法・特音》皆读(nā那)(mō摸)。无:梵音读(m?摩),见《康熙字典》、《中华大字典》。细考古、今字词典皆读此音。今人多读成南(ná拿)无(m?摩)。另外,还有全读去声的。

��:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。(ōng嗡),是藏语系佛教的读法,汉字无此音,一般注近似音读作(wēng嗡)。汉语系佛教读(ǎn俺)。

噜:古读(lǔ鲁),今读(lū撸)。

都:此处读(dū督)。

娑�囤�:“�丁倍粒�p?婆)。有的书也写作“娑婆诃”。在《佛学大辞典》中:“�叮�又作婆”。婆、�丁⒏俊�皤,四字互相通用。娑婆诃,也译作“莎缚诃”、“娑�囤�”、“�`皤诃”。

4、准提神咒 稽首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝

我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护

nā m? sà duō nán,sān miǎo sān pú tu?,

南无飒哆喃。三藐三菩陀。

jù zhī nán, dá zhí tuō,

俱胝喃。怛侄他。

ǎn, zh? lì zhǔ lì, zhǔn tí suō p? hē. ��。折戾主戾。准提娑婆诃。 发音注解:稽首:读作(qǐ起shǒu手),古时的一种跪拜礼,叩头至地,是九拜中最恭敬的。稽不读(jī机)。

胝:读音为(zhī)。 南无:录音带多读为(nā那)(m?摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法・特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(m?摩)。另外,还有全读去声的。飒:读音为(sà萨)。

怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。

��:读(ǎn俺)或读(ōng嗡),汉语系佛教多读前者,藏语系佛教读后者。戾:读作(lì隶)。

5、圣无量寿决定光明王陀罗尼

ōng。 nà m? bā g? wǎ dì。 ā bā là mì tà。 ā yōu lǐ ā nà。

��。捺摩巴葛瓦帝。阿巴��密沓。阿优哩阿纳。

sū bì nǐ。 shí zhí tà。 di? zuǒ là zǎi yě。 dá tǎ gě dá yě。

苏必你。实执沓。牒左��宰也。怛塔哿达也。

ā là hē dì。 sān yào sān bú dá yě。dá nǐ yě tǎ。

阿��诃帝。三药三不达也。怛你也塔。 ōng。sà lǐ bā。 sāng sī g? lǐ。 bā lǐ shù tà。

��。萨哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。

dá là mǎ dì。 gě gě nà。 sāng mǎ wù gě dì。

达��马帝。哿哿捺。桑马兀哿帝。

suō bā wǎ。 bǐ shù dì。 mǎ hē nà yě。 bā lǐ wǎ lǐ suō hē。

莎巴瓦。比述帝。马喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。

发音注解:

捺摩:读作(nà纳m?谟),也可以读“南无”。

葛:读作(g?格),另读(gě舸)。

��:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。

沓:读音为(tà踏),另读(dá答)。

怛:古今字、词典皆读(dá答)。

哿:读音为(gě舸)。

��:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。发音(ōng嗡),是藏语系佛教的读法,汉字中没有此音,一般注近似音(wēng嗡)。汉语系佛教一般读作(ǎn俺)。

兀:读作(wù勿),另读(wū乌)

莎:读音(suō蓑),通“娑”。

马喝捺也:“喝”各地多读成(h?合),这是古音。也有读成(hē呵)或 ha(贺)的,这是“喝”的另读音。

6、药师灌顶真言

nā m? b? qi? fá dì。 pí shā sha。 jù lǔ bì liú lí。

南谟薄伽伐帝。�@杀社。窭噜薛琉璃。

bō lá p?。 h? là sh? yě。 dá tuō jiē duō yě。

钵喇婆。喝���^也。怛他揭多也。

ā là hē dì。 sān miǎo sān b? tu? yě。dá zhí tuō

阿��喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。 ōng。pí shā shì。pí shā shì。 pí shā sha。 sān m? jiē dì suō hē。

��。�@杀逝。�@杀逝。�@杀社。三没揭帝莎诃。

发音注解:

南谟:读作(nā那 m?摩),或读(ná拿 m?摩)(今人读此音居多),是“南无”的不同音译词。

薄:读音为(b?伯)。 �@:有三种读法:(pí皮)、(bǐ比)、(bǐng丙)。这里念(pí皮)比较合适。因�@通毗,“�@杀社”,也译成“毗煞社”;“阿�@跋致”,也译成“阿毗跋致”;“�@�瓷缒恰保�也译成“毗卢舍那”。(见《佛学大辞典》。) 窭:读作(jù巨)。

薛:读(bì毕)。

喇:古读(là辣),见《康熙字典》、《中华大字典》:音辣。今读(lǎ)(lā)(lá)。 喝���^也:此句中的“喝”,应读成(h?合),古音“合”。

阿��喝帝:此句中的“喝”,通“诃”,所以应该读作(hē诃)。 ��:各地多读成(là辣),此字与喇通假。

�^:读作(sh?蛇)。昆明市癫痫病哪里能看好

怛(dá答)他(tuō拖)揭多也。

怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。

��:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。藏语系佛教读(ōng嗡)音,汉语系佛教多读(ǎn俺)

音。 三没(m?古音模)揭帝莎(suō通娑)诃。

7、观音灵感真言(�羰谥�)

ōng má ní bā mī hōng。má g? ní yá nà。jī dū ta bā dá。

��嘛呢叭咪�恕B殛履哐滥伞;�都特巴达。

jī ta xiē nà。 wēi dá lǐ g?。 sà ?r w? ?r tǎ。

积特些纳。微达哩葛。萨而斡而塔。

bǔ lǐ xī tǎ g?。 nà bǔ là nà。 nà bǔ lǐ。

卜哩悉塔葛。纳补��纳。纳卜哩。

diū ta bān nà。nu? má lú jí。shuō là yē suō hē。

丢忒班纳。喏麻�醇�。说��耶娑诃。

发音注解:

��(ōng)嘛(má)呢(ní)叭(bā)咪(mī)�耍�hōng):有多种读诵读法,①嗡嘛呢呗(bài)咪(mī)�耍虎��嘛呢啤咩(miē)�耍虎畚寺砟啾�咩烘;④嗡玛尼贝美��??��(ōng)是藏语系佛教的读法。汉语系佛教读(ǎn俺)。

咪:其它写法[口+弥]、[口+迷]等。

曷:读(g?格),有的方音读(gě舸),有的方音读(h?合)。

积都(dū督)特巴达。

葛:常读(g?格),也有读(gě舸)音。

斡:读音为(w?卧)。

��:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。有读第一声(lā拉)的。 忒:读(ta特)。

喏:读(nu?诺)。有的书写作“捺”、“[口+奈]”。

8、七佛灭罪真言

lí p? lí p? dì。 qiú hē qiú hē dì。 tu? lu? ní dì。ní hē là dì。 pí lí nǐ dì。 离 婆 离婆 帝。求 诃 求 诃 帝。陀 罗 尼 帝。尼 诃 �� 帝。 毗 黎 你 帝。 m? hē qi? dì。zhēn líng qián dì。suō p? hē。

摩 诃 伽 帝。真 陵 乾 帝。莎 婆 诃。9、往生咒(拔一切业障根本得生净土陀罗尼) na mo a ni duo po ye

南无阿弥多婆夜 duo tuo qie duo ye

哆他伽多夜 duo di ye tuo

哆地夜他 a mi li du po pi

阿弥利都婆毗 a mi li duo

阿弥利哆 xi dan po pi

悉耽婆毗

a mi li duo 阿弥利哆 pi jia lan di

毗迦兰帝

a mi li duo

阿弥利哆

pi jia lan duo

毗迦兰多

qie mi ni

伽弥腻

qie qie nuo

伽伽那

篇二:二年级语文上生字组词

我会写

宜:宜人、相宜、适宜、时宜、因人制宜实:实话、果实、实在、实用、实事求是 色:景色、色彩、月色、颜色、不动声色华:中华、华夏、华语、华丽、才华超众 谷:谷雨、谷子、山谷、谷草、五谷丰登金:金秋、金子、黄金、金星、金玉满堂 尽:尽力、尽心、尽头、尽兴、尽忠报国层:层次、分层、云层、土层、层出不穷 丰:丰收、丰富、丰年、丰收、丰衣足食壮:壮大、壮士、强壮、壮志、壮志凌云 我会认

染:染布、染色、感染、污染、耳闻目染叠:折叠、重叠、堆叠、层叠、挨肩叠背 翠:青翠、翠竹、翠鸟、翠浪、翠竹黄花 登:登山、登记、登门、登陆、捷足先登 1课 我会写

波:波浪、波动、风波、波纹、随波逐流 灯:灯光、灯油、电灯、红灯、万家灯火 字:字典、生字、字体、写字、白纸黑字 丽:美丽、壮丽、秀丽、艳丽、风和日丽 我会认

图:图画、图书、地图、草图、图文并茂 笼:鸡笼、火笼、灯笼、鸟笼、笼中之鸟 燃:燃放、燃烧、燃料、点燃、死灰复燃 2课 我会写

尤:尤其、尤为、尤物、招尤、怨天尤人 区:地区、区域、区别、区分、区意逢迎 它:它们、它年、它所、它界、它山之石 块:块头、砖块、方块、石块、成团打块 我会认

仙:仙人、仙女、神仙、仙草、八仙过海 峰:山峰、峰顶、高峰、峰林、登峰造极 膊:赤膊:膊鱼、脱膊、肩膊、耸膊成山 脖:脖子、脖儿、顶脖、围脖、杀鸡扯脖 形:形状、形成、形象、变形、形影不离 3课 我会写

已:已经、已知、已往、已燃、情不得已 豆:豆子、豆沙、豆荚、黄豆、豆寇年华 纷:纷飞、纷纷、纷乱、纷争、五彩缤纷 如:如果、如同、如何、如实、如愿以偿 娃:娃娃、福娃、女娃、村娃、娃娃鱼

爽:凉爽、爽快、清爽、爽朗、爽然若失 浪:浪头、浪花、浪子、风浪、风平浪静 作:作业、作家、作品、作文、孤军作战 苹:苹果、青苹、绿苹、鸣野食苹

劳:劳动、劳工、勤劳、劳病、一劳永逸 梨:梨子、梨树、凤梨、山梨、让枣推梨 粱:黄粱、白粱、高粱、粱米、一枕黄粱 勤:辛勤、勤快、后勤、缺勤、勤能补拙 其:其中、其他、其余、其实、言过其实 巨:巨大、巨人、巨变、巨头、惊涛巨浪 安:安全、安定、安分、安静、坐立不安 站:站队、站台、站住、站立、站站兢兢 盘:盘子、玉盘、光盘、地盘、和盘托出 胳:胳膊、胳臂、胳揪、掩胳埋�h

当:当代、应当、当时、担当、当务之急 著:著名、著作、原著、专著、著书立说 状:状元、状况、状态、告状、不可名状 甲:甲等、甲虫、甲鱼、甲兵、解甲归田 识:认识、识字、学识、识相、见多识广 经:经常、经过、经手、经历、漫不经心 好:好人、好事、好话、好看、好事多磨 洼:洼地、水洼、山洼、洼陷、坑坑洼洼 1

旅:旅游、旅行、旅社、旅途、旅进旅退蒲:蒲扇、蒲草、路蒲、蒲公英、安车蒲轮 降:降级、下降、降低、降雪、从天而降苍:苍天、苍老、苍耳、苍龙、暮色苍茫 啪:啪啪、啪啦、劈啪、劈里啪啦炸:炸开、炸雷、炸碎、轰炸、狂轰滥炸 蹦:蹦跳、蹦高、蹦极、蹦床、欢蹦乱跳察:观察、察看、考察、洞察、察言观色

4课: 我会写

于:在于、敢于、善于、易于、于事无补首:首都、首次、首尾、首长、首屈一指 枝:树枝、枝条、枝叶、枝节、枝节横生 记:记分、记号、记得、记忆、记忆犹新 我会认

菊:菊花、赏菊、菊坛、菊泉、春兰秋菊 君:君主、君子、君王、君命、君射臣决 橘:橘子、橘红、橘林、橘山、南橘北枳 斜:倾斜、斜面、斜视、斜射、斜头歪脑

识字2: 我会写

胡:胡说、胡来、胡子、二胡、胡作非为 棋:跳棋、军棋、象棋、棋子、星罗棋布 观:观看、观点、观察、观众、坐井观天 琴:弹琴、琴声、钢琴、口琴、琴棋书画 我会认

扬州儿童癫痫病好治吗ass="txt">喂:喂食、喂养、喂饲、喂奶、喂虎割肉 航:航行、航空、航海、航道、飘洋航海

5课: 我会写

休:休息、休养、休学、休会、休养生息 甜:甜瓜、甜头、香甜、甜酒、甜言蜜语 院:院子、场院、医院、院落、独门独院 息:休息、年息、利息、息心、息息相关 牵:牵手、牵头、牵力、牵车、牵肠挂肚 我会认

株:株距、幼株、株连、株选、根株结盘 疲:疲倦、疲乏、疲劳、疲民、疲于奔命6课 我会写

员:队员、团员、党员、员工、方员可施 宁:安宁、宁静、宁日、宁可、息事宁人 样:一样、样板、样本、样品、百样玲珑 切:一切、亲切、切记、切身、切切私语

枫:枫树、枫林、枫叶、红枫、枫桥夜泊 刘:刘海、姓刘 残:残害、残存、残秋、残日、残汤剩饭 橙:橙子、橙黄、橙红、橙皮、橙黄橘绿 径:山径、径直、径便、径道、别径奇道 戏:唱戏、看戏、演戏、京戏、二龙戏珠 钢:钢铁、钢板、钢笔、钢琴、钢筋铁骨 弹:弹力、弹性、弹指、弹奏、弹丝品竹 养:培养、养成、养育、养鸡、养虎为患 鸽:白鸽、灰鸽、信鸽、鸽笼、怖鸽获安 模:模型、航模、模仿、模具、模梭两可 伸:伸直、伸手、伸张、伸腰、伸手可得 歌:山歌、民歌、唱歌、歌曲、歌舞升平 除:除法、除草、除尘、开除、除邪惩恶 您:您好、您早、您家、您老

因:困难、困苦、困守、困倦、困而不学 踮:踮脚、踮起、踮步

倦:倦意、倦容、厌倦、倦鸟、倦鸟知还 青:青草、青菜、青年、青春、青云独步 室:教室、室内、室温、室子、室徒四壁 校:、校风、校园、校长、校本 教:教师、教学、、教导、教导有方

2

响:响亮、响声、响应、影响、响彻云霄 班:班长、班队、班级、班车、日夜三班 我会认

委:委员、委任、委心、委屈、委曲求全 补:补课、补充、补气、补品、补天柱地 愣:愣住、发愣、愣沉、愣神、愣头呆脑 集:集体、集中、集训、集资、集思广益 掌:手掌、掌心、掌门、掌权、掌声雷动 7课 我会写

欠:亏欠、欠条、欠缺、欠身、欠安 元:元旦、元宝、元气、元首、开国元老 包:书包、面包、包容、包车、包办代替 叹:叹气、叹息、叹服、叹伤、长吁短叹 迟:迟到、迟早、太迟、迟重、迟疑不决 我会认

零:零时、零分、零钱、零丁、零七八碎 悔:后悔、悔过、悔望、悔罪、悔之不及 8课 我会写

及:及时、及格、及早、普及、爱屋及乌 仔:仔细、仔鸡、仔兽、仔密、龙仔 次:一次、次序、次数、次品、屡次三番 计:计划、计较、计量、估计、千方百计 礼:礼节、敬礼、礼貌、队礼、礼尚往来 我会认

算:算术、计算、口算、算盘、如意算盘 览:游览、浏览、览胜、览读、博览古今 紧:紧张、紧急、紧巴、紧迫、紧急避险 容:容易、容许、容量、容妆、容光焕发 奋:奋斗、奋起、奋身、兴奋、奋勇争先 烂:烂熟、烂漫、烂饮、烂游、烂如指掌

识字3 我会写

夕:朝夕、夕阳、夕照、除夕、夕阳西下 川:四川、川菜、川江、川色、川流不息 台:台湾、台子、台布、台风、近水楼台 民:人民、民兵、回民、农民、民不聊生 我会认

神:神州、精神、神医、神水、神志不清 岛:海岛、小岛、岛国、岛屿、岛瘦郊寒 峡:海峡、三峡、峡谷、峡湾、海底峡谷

钟:闹钟、钟头、钟爱、钟情、钟室之祸 哈:哈哈、哈气、哈欠、吸哈、点头哈腰 闹:闹市、热闹、闹心、闹剧、闹中取静 决:决心、决斗、决别、决择、决策千里 身:身体、身份、上身、身高、身临其境 细:细心、细话、细小、细节、细枝末节 外:外边、外号、外交、外科、节外生枝 怦:怦怦跳、怦然心动

加:加法、加油、加倍、加班、加枝添叶 冒:冒火、冒烟、冒充、冒号、冒名顶替 馆:宾馆、馆主、馆室、馆宅、行馆 握:握手、握紧、握别、握住、握手言欢 普:普及、普通、普查、普遍、普天同庆 灿:灿烂、灿日、灿艳、灿然、灿然一新 与:与其、给与、干与、参与、无与伦比 州:神州、广州、苏州、杭州、九州四海 争:争取、争光、争气、争名、争名夺利 族:汉族、民族、族长、白族、单身贵族 涌:涌现、涌出、涌跃、涌出、气涌如山 隔:隔开、隔离、隔岸、间隔、与世隔绝 陆:陆地、水陆、陆军、陆战、光彩陆离 3

我会写

亿:亿万、亿位、十亿、千亿、亿万斯年 洁:洁白、清洁、洁净、纯洁、洁己奉公 欢:欢乐、欢快、欢笑、欢心、欢呼雀跃 祖:祖国、祖父、祖先、祖辈、祖传秘方 旗:红旗、旗帜、国旗、彩旗、旗帜鲜明 帜:军帜、标帜、黑帜、招帜、独树一帜 庆:庆祝、欢庆、庆贺、校庆、普天同庆 曲:歌曲、曲子、乐曲、舞曲、曲尽奇妙 我会认

献:贡献、献给、献计、献礼、出谋献策 奏:演奏、节奏、奏曲、奏乐、大奏奇功

10课 我会写

央:中央、央求、央告、央托、央人作保 市:城市、市长、市区、市容、杯弓市虎 优:优秀、优点、优美、优良、优柔寡断 坛:花坛、坛子、酒坛、天坛、入阁登坛 国:中国、祖国、国家、国情、国色天香 我会认

瓦:瓦片、砖瓦、明瓦、千瓦、望风解瓦 严:严格、严肃、严重、严守、严父慈母 碑:石碑、碑文、碑石、碑泪、树碑立传 似:似的、似乎、似如、似若、似水柔情 案:图案、方案、案板、案例、案甲休兵 厦:大厦、广厦、厦门、云厦、高楼大厦

11课 我会写

申:申请、申述、重申、申说、申祸无良 互:互相、互通、互助、互补、互不干涉 泪:泪水、泪花、泪珠、眼泪、泪河东注 拥:拥护、拥有、拥抱、拥军、拥军爱民 相:相互、相对、相间、相识、相差无几 我会认

讯:通讯、喜讯、讯号、讯息、杳无音讯 约:大约、合约、约定、约见、约法三章 挥:指挥、挥动、挥泪、挥金、挥汗成雨 呼:招呼、呼唤、呼叫、呼气、呼风唤雨 泽:光泽、色泽、泽兵、泽雨、泽深恩重

12课 我会写

讲:讲话、讲课、讲台、听讲、讲若画一 指:指教、指导、指示、指挥、指手画脚 惊:惊动、惊人、惊讶、惊吓、惊心动魄 候:时候、候车、等候、候鸟、取保候审

交:交通、交流、交代、交点、交口称赞旁:旁边、路旁、旁人、旁门、旁若无人 阴:阴天、阴雨、阴暗、光阴、阴阳交错 城:城市、城区、长城、城关、背城一战 图:图画、图书、图表、地图、图谋不轨 庄:庄严、庄重、庄户、庄院、庄生梦蝶 阔:广阔、开阔、阔大、阔气、阔论高谈 周:四周、周到、周围、周游、周而不比 拼:拼音、拼图、拼争、拼字、生拼硬凑 迹:古迹、足迹、迹象、迹察、人迹罕至 匹:匹夫、匹配、匹头、匹敌、单枪匹马 京:北京、京城、京戏、京都、京韵大豉 洋:海洋、洋人、洋流、洋车、漂洋过海 抱:抱着、怀抱、抱负、抱养、抱打不平 扬:表扬、飘扬、扬言、扬名、扬长而去 传:传给、宣传、家传、传递、传为美谈 聚:聚集、聚拢、聚结、聚众、聚族而居 锣:铜锣、打锣、锣鼓、锣经、锣鼓喧天 击:击倒、击败、打击、撞击、击玉敲金 克:克服、千克、克苦、克易、克勤克俭 打:打包、打破、打扮、打发、打草惊蛇 接:接班、接点、接力、接合、接连不断 故:故事、事故、故乡、故土、故步自封 奇:奇怪、奇特、奇妙、惊奇、奇耻大辱

4

省:省略、节省、省内、省钱、省吃俭用 店:商店、店家、店员、店堂、店面 橱:橱窗、橱柜、橱子、衣橱、书橱 铺:铺张、铺平、铺床、铺拉、铺眉蒙眼 毯:地毯、毛毯、挂毯、花毯、线毯 银:金银、银色、银白、银笔、火树银花 仗:打仗、仪仗、仗队、仗气、仗势欺人

识字4 我会写

寸:寸草、寸心、寸金、尺寸、寸有所长 落:落下、落笔、落成、落后、落花时节 补:补课、补充、补衣、补习、拆东补西 功:功课、功劳、功业、功夫、功高盖世 取:取得、争取、取乐、取胜、取长补短 我会认

益:益鸟、益处、益气、益友、益寿延年 豹:豹子、豹略、豹足、豹奴、熊心豹胆 泰:泰山、泰然、泰古、泰国、泰然处之 渠:渠道、水渠、渠田、渠水、水到渠成

13课 我会写

女性癫痫病大发作="txt">信:信息、信用、信任、守信、信以为真 抬:抬头、抬水、抬土、抬起、高抬贵手 蛙:青蛙、牛蛙、蛙泳、蛙鸣、井底之蛙 答:回答、答题、问答、解答、应答如流

14课 我会写

言:发言、言语、言论、格言、言不达意 治:治虫、治病、治好、治疗、治病救人 挂:挂包、挂念、记挂、挂号、挂灯结彩 怪:怪事、奇怪、怪物、怪人、光怪陆离 我会认

葫:葫芦、葫芦卜藤:瓜藤、藤蔓、藤黄、藤罗、顺藤摸瓜 邻:邻居、邻座、邻近、邻国、择邻而居

15课 我会写

怎:怎么、怎样、怎的、怎许、怎说 穿:穿衣、穿着、穿针、穿过、穿针引线 比:比较、比赛、比方、比如、比比皆是 浅:浅色、浅湿、浅学、深浅、深入浅出 啦:哗啦、行啦、好啦、去啦、叽喱呱啦

拔:拔苗、拔草、拔河、拔身、拔苗助长 助:助教、助听、助手、助学、助人为乐 所:所有、所以、住所、所在、所见略同 彰:表彰、彰闻、彰显、彰败、相得益彰 障:障碍、保障、屏障、故障、云遮雾障 徒:徒弟、徒步、徒劳、徒工、徒劳无功 沿:沿路、沿江、沿途、沿着、飞沿走壁 际:国际、实际、边际、耳际、无边无际 错:差错、错误、错题、改错、错综复杂 还:还有、还差、还去、还剩、返老还童 每:每天、每组、每人、每次、每况愈下 棵:棵子、青棵、树棵、一棵草

哇:好哇、行哇、吱哇、多哇、叽喱哇啦 慢:慢走、慢吃、慢行、慢步、慢慢吞吞 芦:芦苇、芦花、芦荡、芦竹、明月芦花盯:盯住、盯着、盯梢、盯视、盯人 思:思想、思量、思考、思念、思前想后 弯:弯曲、弯路、弯头、弯腰、拐弯抹角 服:衣服、服气、服务、服用、心悦诚服 漂:漂亮、漂亮话

啊:美啊、好啊、行啊、来啊 5

篇三:五年级组词

五年级生字一字多组

1 毯 毛毯 毯子 绿毯 渲 渲染 渲腾 浮渲

勒 勾勒 勒令 勒索 吟 呻吟 吟唱 吟诵

迂 迂回 迂腐 迂曲 襟 衣襟 对襟 胸襟

蹄 马蹄 猪蹄 蹄子貌 外貌 容貌 相貌

拘 拘束 拘谨 拘留羞 害羞 羞涩 苦涩

涩 苦涩 羞涩 艰涩跤 摔跤 跌跤 滑跤

偏 偏爱 偏心 偏旁涯 天涯 涯际 生涯 3 晰 清晰 明晰 白晰 伞 雨伞 竹伞 阳伞

抚 抚摸 爱抚 安抚 绍 介绍 绍兴 修绍

陷 陷阱 深陷 陷入 疆 边疆 疆土 新疆 5 牧 牧童 牧羊 放牧 锄 锄草 锄头 锄奸

剥 剥夺 剥削 剥离

6 毡 毛毡 毡房 毡帽 卸 卸除 推卸 卸载

咀 咀嚼 咀味 咀吞 嚼 咀嚼 细嚼慢咽 咬文嚼字

漠 冷漠 大漠 沙漠 寞 寂寞 冷漠 落寞孤寞 淡漠 袄 棉袄 夹袄皮袄 袍 袍子 衣袍 长跑 旗袍 傻 傻瓜 傻子 傻乎乎 傻气

8 胚 胚芽 胚胎 坏胚子 祸 闯祸 祸患 灾祸

患 祸患 患病 患者 臂 手臂 臂膀 臂力

赋 天赋 赋予 赋税淘 淘气 淘米 淘汰

妨 妨碍 何妨 无妨 岂 岂止 岂敢 岂非

绞 绞刑 绞痛 绞死汁 汁液 墨汁。果汁。胆汁

厘 厘米 毫厘 厘正 厘革 愧 惭愧 羞愧 愧疚 问心无愧 亏 亏损 吃亏 幸亏

10 梁 栋梁 桥梁 房梁 惠 仁惠。实惠 恩惠 优惠

诣 造诣 苦心孤诣 诣理 乃 乃是 乃至 木乃伊

曰 子曰云 或曰 美名其曰禽 禽兽 家禽 飞禽走兽 11 侮 欺侮 侮辱 侮骂 侮弄 辱 侮辱 羞辱 辱骂

谎 说谎 谎话 撒谎敝 敝旧。敝俗。敝衣。敝屣。敝帚自珍。 矩 规矩 矩形 力矩囚 囚禁。囚车。囚牢 囚徒。死囚。囚首垢面。嘻 笑嘻嘻。嘻嘻哈哈 嘻笑臣 臣子。臣服。君臣 淮 淮安 淮河淮北 柑 柑橘柑子 三五传柑 橘 柑橘 橘井 橘皮枳 枳实 枳壳 枳机草

贼 贼人。盗贼。贼赃。贼窝 赔 赔偿。赔款。赔礼。赔罪

14 妮 妮子。小妮儿。姻妮役 奴役 战役。劳役 仆役。杂役。 硝 硝石。芒硝 硝酸硝烟炭 木炭 焦炭 炭火 雪中送炭 谊情谊 友谊 。交谊 谣 歌谣 民谣童谣

噩 噩耗。噩梦 噩兆噩运耗 耗费。耗资。消耗 噩耗 跺 跺脚。跺�Q 跺抬嫂 嫂子。兄嫂 大嫂。嫂夫人

挎 挎包 挎兜 挎斗,挎斗儿篮 篮球。投篮 竹篮。花篮 16 咆 咆怒 咆哮 咆号 哮 哮喘 咆哮 哮吼

疯 疯癫。疯狂 疯子疯人狞 狞视。狞笑。狰狞。狞毒

淌 流淌 淌水。淌汗。淌眼泪 肆 肆虐。肆意。放肆。肆无忌惮

揪 揪住。揪心。揪辫子。豹 豹子 豹纹 管中窥豹

瞪 瞪眼。瞪视 目瞪口呆。呻 呻吟 无病呻吟呻毕 呻呼 膛 胸膛。开膛。 枪膛 灶膛搀 搀扶搀杂。搀和

祭 祭奠。祭礼。祭灵。祭典。祭扫奠 祭奠。奠酒 奠基。奠定

18 赵完璧归赵 赵国 璧 完璧归赵 白璧无瑕 璧日 召召集。召见 召开 召神弄鬼 诺 诺言。许诺。承诺。一诺千金怯场。怯懦。怯弱。怯步。怯阵。羞怯。瑟 鼓瑟 萧瑟 瑟瑟发抖 拒守。拒敌。抗拒。拒绝 拒捕 诸 诸位。诸君。诸侯 诸如。荆 紫荆 荆条。荆棘。披荆斩棘 负荆请罪 拙荆。山荆 19 妒 嫉妒。妒恨。妒羡。嫉贤妒能 忌 顾忌。肆无忌惮 忌食。忌讳。禁忌。 曹 尔曹 部曹 督 监督。督办。督导。督察。督促。 甘甜。甘苦。甘冽。甘落。甘之如饴。同甘共苦。鲁 粗鲁。鲁莽。鲁直。延 延续。蔓延。延年益寿 延迟。延缓。幔 幔帐。幔子。布幔。窗幔。帷幔。私 私人。私有。私见。私仇。私情。寨 山寨。水寨 寨子。擂 擂鼓。自吹自擂 擂台呐 呐喊呐吃 呐钝援 援助。援军。援救丞 丞相 丞辅( 府丞

22擞 抖擞绽 绽裂。绽开。绽露。绽放。破绽

扳 扳动。扳道岔。扳本 扳机 咚 叮咚 咕咚 黑咕隆咚 监 监控。监测。监护。监考。监 侄 侄儿。侄女。叔侄 郎 货郎。女郎 新郎 皆 皆除 皆大欢喜。人人皆知

敛 收敛。聚敛。敛步媳 儿媳。弟媳。侄媳。孙媳。媳妇儿

骚 骚乱。骚扰。骚动 宗 祖宗。宗庙。宗祠。

怜 怜悯。怜恤。可怜。同病相怜。帕 手帕 首帕 帕子

25脊 脊柱。脊梁。脊背 山脊。屋脊 莞 莞尔 东莞 莞莞一笑

锦 锦标。锦绣 锦上添花 姹姹紫嫣红 玉姹 姹女

嫣 嫣然一笑。姹紫嫣红 嫣妍 暇 闲暇。无暇。应接不暇。目不暇接

颇 偏颇。颇覆。颇僻。颇佳。颇久。颇以为然

26尼 尼姑。尼庵。削发为尼艇 游艇。汽艇。水艇。舰艇 叉 叉开 夜叉 叉腰 艄 掌艄。艄公 船艄

翘 翘首。翘望。翘企 翘楚 舱 客舱。货舱。前舱。底舱 姆 保姆 阿姆 欧姆 祷 祷文。祷告。祷念。祈祷

雇 雇工。雇主。雇用。雇员。哗 哗然。喧哗。哗众取宠

枳组词读音chùr?ngxúnzuōyīqiān矗立戎装循着作揖张骞bìfulíngbǐmào陛下包袱绫罗绸缎匕首商贸sāoyěhuànyāoráoxia缫丝冶铁美轮美奂妖娆机械suìw隧道chěngs逞凶wōp...

上一篇:软件工程毕业求职简历表格

下一篇:毕业论文怎么写(2)

人气排行
推荐内容
友情链接

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们, 我们会及时删除。

好词好句网www.kj-cy.com为广大网友提供: 优美的诗句伤感的句子好词好句唯美的句子思念的诗句经典语句等学习生活资源。